/ 1 نظر / 22 بازدید
آیت الله مفتخور

میفرمائید: « ما سعی داریم مطالب مفید برای مدیران در سایت درج کنیم » اینک مستدعیست بفرمائید مطالبی در مورد کودکان بیگناه این فرشتگان ملکوتی که در خیلبانها و معابر از صبح تاشب جان میکنند و کودکیشان با بیرحمی وحشتاکی از آنان دزدیده میشود و بجای بچگی کردن و امکان درس خواندن اینگونه بیرحمانه استثمار میشوند ، مطالب غیر مفید و مضر است و موجب آزردگی خاطر مدیران تافته جدابافته میشود؟ درک از عدل وداد اینگونه است؟