نامه شانس لطفا بخون بی فایده نیست


>>>>>>>>>>" متن نامه "
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>به نام صاحب شانس
>>>>>>>>>>« با عشق و دعا هم چیزممکن است.»
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>"دوست من با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و این نامه را
>>>>>>>>>>زمانی که دریافت می کنید به آنچه دوست دارید دست خواهید پیدا کرد فکر کنید و کسی
>>>>>>>>>>راکه دوست دارید و میدانید گرفتا ر است برای او با قلبتان برایش دعا کنید تا
>>>>>>>>>>مشکلات او از طرف خدا به واسطه شما حل گردد و بعد ومنتظریک اتفاقی که انتظارش
>>>>>>>>>>می کشید و حتی تصورش را نمی کنید برایتان اتفاق خواهد افتاد " برکتی از دعای آن
>>>>>>>>>>دوست بیشتر برای شما خواهد رسید " این یک راز است
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>این نامه از روی شانش برای خوش شانسی شما فرستاده شده است نسخه اصلی علیرغمی که
>>>>>>>>>>مدعی می شوند درکشورانگلستان می باشد در ونزوئلا نزد یک دختر دانشجوی مکانیک به
>>>>>>>>>>نام ماریا می باشد و ارسال کننده اصلی آن ماریا می باشد . و این نامه توسط یکی
>>>>>>>>>>از مهندسین ایرانی که در یکی از پروژه های شرکت های ایرانی در آنجا مشغول به کار
>>>>>>>>>>بود به صورت اتفاقی در یکی ایمیل کاری کار گاهی از دوست و همکار ونزوئلائیش
>>>>>>>>>>دریافت شد و او نیز به همه دوستان خود که تعداد زیادی از آنها نیز در ایران بودند
>>>>>>>>>>ارسال کرد و دوست به دوست به دست شما رسیده است .
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>این نامه تا کنون طبق اخبار رسمی ماکروسافت از 15 ماه گذشته تا کنون
>>>>>>>>>>49 باردردنیا به 9 زبان چرخیده است. و افرادی که نامشان در این نامه هستند همه
>>>>>>>>>>دارای هویت واقعی می باشند .
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> شانس برای شمافرستاده شده است شاید در دور بعد نام شما هم به عنوان یکی از این
>>>>>>>>>>افراد در این نامه قید شود ظرف مدت کمتر از سه روزپس از دریافت این نامه اخبارخوشی
>>>>>>>>>>را دریافت خواهید نمود .
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>این شوخی نیست باارسال آن شما خوش شانسی خواهید آورد پول نفرستیدکپی ها رابرای
>>>>>>>>>>اشخاص بفرستید که فکرمیکنیدبه شانس احتیاج دارند.این نامه را نگه ندارید.این نامه
>>>>>>>>>>راظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود.

/ 0 نظر / 19 بازدید